Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

Ceļa apzīmējumi un to raksturojums.

289. Ceļa apzīmējumiem (5. pielikums) jāatbilst standartu LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi", LVS 85:2016/A1:2018 "Ceļa apzīmējumi" un LVS 93:2006 "Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi" prasībām. Gājēju pārejas tiek projektētas atbilstoši standartam LVS 190–10:2007 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi" un LVS 190-10:2007/A1:2010 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi".

 

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

290. Vertikālie apzīmējumi uz ceļa būvēm, aprīkojuma elementiem un ceļa darbu vietās norāda objekta gabarītus un kalpo arī par orientēšanās līdzekļiem. Vertikālie apzīmējumi ir šādi:

290.1.   901., 902., 903. un 904. ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas virzienu pagriezienos, kur redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u. tml., braukšanas virzienu trīsvirzienu krustojumos un ceļa darbu vietas apbraukšanas virzienu;

901.  902.  903.  904. 

290.2. 905. ceļa apzīmējums apzīmē pa labo vai pa kreiso pusi apbrau­camus paaugstinājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u. tml.);

905. 

290.3. 906. un 907. ceļa apzīmējums apzīmē pa kreiso pusi (906. ceļa apzīmējums) un pa labo pusi (907. ceļa apzīmējums) apbraucamus paaugsti­nājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u. tml.), kā arī šķēršļus (barjeru un nožogojumu galus u. tml.), kas atrodas tiešā brauktuves tuvumā un var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem;

906.  907. 

290.4. 908., 909., 910., 911., 912. un 913. ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu un ceļu satiksmes negadījumu vietas (908. un 910. ceļa apzīmējums – pa kreiso pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 909. un 911. ceļa apzīmējums – pa labo pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 912. ceļa apzīmējums – tālāka braukšana aizliegta; 913. ceļa apzīmējums – ceļa darbu un ceļu satiksmes negadījumu vietas);

908.  909.  910.  911.  912.  913. 

290.5. 914. un 915. ceļa apzīmējums apzīmē ceļa būvju elementus (tiltu, ceļa pārvadu balstus u. tml.), kas var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem un kas apbraucami pa kreiso pusi (914. ceļa apzīmējums) vai pa labo pusi (915. ceļa apzīmējums);

914.   915. 

290.6. 916. ceļa apzīmējums apzīmē tuneļu, tiltu un ceļu pārvadu laiduma konstrukciju apakšējo malu;

916. 

290.7. 917. un 918. ceļa apzīmējums apzīmē signālstabiņus (917. ceļa apzīmējums – ceļa labajā pusē; 918. ceļa apzīmējums – ceļa kreisajā pusē);

917.  918. 

291. Lai pievērstu uzmanību bīstamiem ceļu posmiem (vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas u. tml.), 917. un 918. ceļa apzīmējuma – signāl­stabiņa – apzīmējums var būt dzeltenā krāsā uz melna fona.

290.8. 919. ceļa apzīmējums norobežo brauktuvi.

919. 

 

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

291. Lai pievērstu uzmanību bīstamiem ceļu posmiem (vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas u. tml.), 917. un 918. ceļa apzīmējuma – signāl­stabiņa – apzīmējums var būt dzeltenā krāsā uz melna fona.

917.  918. 

292. Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas norādes uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā krāsā, izņemot 943., 944., 945., 946., 947. un 948. ceļa apzīmējumu, kas ir dzeltenā krāsā. Horizontālie apzīmējumi ir šādi:

943.  944.  945.  946.  947.  948. 

 

292.1. 920. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmē braukšanas joslu robežas bīstamās vietās, brauktuves posmus, kuros aizliegts iebraukt, transportlīdzekļu stāvvietu un stāvlaukumu robežas, brauktuves malu ceļu posmos, kuros aizliegts apstāties un stāvēt, kā arī atdala joslu, kas paredzēta noteiktu transportlīdzekļu braukšanai. Plata līnija atdala velojoslu no pārējo mehānisko transportlīdzekļu brauktuves vietās, kur uz ceļa vienā līmenī ar tā segumu ierīkota velojosla;

920. 

295.  ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.

 

292.2. 921. ceļa apzīmējums – dubulta nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar trijām vai vairākām braukšanas joslām (izņemot ieskrējiena vai bremzēšanas joslas);

921. 

295.  921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts.

292.3. 922. ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir trīs reizes mazāks par atstarpēm starp tām, – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām braukšanas joslām (izņemot ieskrējiena vai bremzēšanas joslas), kā arī apzīmē braukšanas joslu robežas uz ceļiem ar divām vai vairākām braukšanas joslām vienā virzienā;

922. 

292.4. 923. ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums trīs reizes pārsniedz atstarpes starp tām, – sadala pretējā vai tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas un brīdina par tuvošanos 920., 921. vai 928. ceļa apzīmējuma līnijai;

923.              920.  921.  928. 

292.5. 924. ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums divas reizes pārsniedz atstarpes starp tām, – apzīmē brauktuves malu ceļa posmos, kuros atļauts apstāties un stāvēt;

924. 

292.6. 925. ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām, – apzīmē joslas vai velojoslas krustojuma robežās;

925. 

292.7. 926. ceļa apzīmējums – plata pārtraukta līnija – apzīmē robežu starp ieskrējiena joslu un pamatjoslu vai bremzēšanas joslu un pamatjoslu, vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu un pamatjoslu;

926. 

292.8. 927. ceļa apzīmējums – dubulta pārtraukta līnija – apzīmē robežas braukšanas joslai, kurā braukšanas virziens var mainīties uz pretējo. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai tad, ja virs tās uzstādītajam šo noteikumu 48. punktā minētajam luksoforam iedegts signāls ar zaļu lejup vērstu bultu. Izbraukt no šīs joslas atļauts, tikai pārkārtojoties pa labi;

927. 

294. Ja, braucot pa joslu, kas apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu, trans­portlīdzekļa vadītāja priekšā vairs nav šo noteikumu 48. punktā minētā luksofora vai tas ir izslēgts, vadītājs nekavējoties pārkārtojas pa labi.

 

292.9. 928. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija kopā ar 923. ceļa apzīmējumu – sadala pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas augšupceļos vai lejupceļos, sadala tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar vairākām braukšanas joslām vienā virzienā, kā arī apzīmē vietas, kas paredzētas, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, iebrauktu vai izbrauktu no stāvvietām u. tml. Šīs ceļa apzīmējuma līnijas atļauts šķērsot tikai no pārtrauktās līnijas puses. Ja apzīmējums sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmējumu no nepārtrauktās līnijas puses atļauts šķērsot, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē;

928.  923. 

292.10.  929. ceļa apzīmējums – plata nepārtraukta šķērslīnija – stoplīnija – norāda vietu, pirms kuras vadītājam jāaptur transportlīdzeklis, ja uzstādīta 207. zīme vai braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;

929.        207. 

292.11. 930. ceļa apzīmējums – plata pārtraukta šķērslīnija, kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp tām, – norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transportlīdzekļiem vai citiem ceļu satiksmes dalībniekiem;

930. 

292.12. 931. ceļa apzīmējums – vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas – apzīmē gājēju pāreju;

931 

292.13. 932. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas platas pārtrauktas šķērslīnijas – apzīmē vietu, kur brauktuvi vai gājēju ceļu šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļa velosipēdiem paredzētā daļa vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš;

932. 

292.14. 933. ceļa apzīmējums – divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas – apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinā­jumam – ātrumvalnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai;

933. 

292.15. 934., 935. un 936. ceļa apzīmējums apzīmē virzienu saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu un beigas. Šiem ceļa apzīmējumiem uzbraukt aizliegts;

934.  935.  936. 

292.16. 937. ceļa apzīmējums norāda atļautos braukšanas virzienus. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;

937. 

 513.  514.  515.  516.  517.  518. 

292.17. 938. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos brauktuves sašaurinājumam (vietai, kur samazinās braukšanas joslu skaits braukšanas virzienā). Var lietot patstāvīgi vai kopā ar 107., 108., 109., 716. vai 717. zīmi;

938.  

107.  108.  109.  716.  717. 

292.18. 939. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 920. vai 928. ceļa apzīmējuma līnijai, kas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas;

939.                              920.  928. 

292.19. 940. ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem;

940. 

292.20. 941. ceļa apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu, gājēju un velosipēdu ceļa velosipēdiem paredzēto daļu vai velojoslu;

941. 

292.21. 942. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kura paredzēta transport­līdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

942. 

292.22. 943. ceļa apzīmējums – nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales – apzīmē ceļa posmus, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 326. zīmi;

943.                        326. 

292.23. 944. ceļa apzīmējums – pārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales – apzīmē ceļa posmu, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 327. zīmi;

944.               327. 

292.24. 945. ceļa apzīmējums apzīmē vietas, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts;

945. 

292.25. 946. ceļa apzīmējums apzīmē pasažieru sabiedrisko transport­līdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas zonu;

946. 

292.26. 947. ceļa apzīmējums – nepārtraukta dzeltena līnija – ir pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u. tml. vietās. Tas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas, apzīmē brauktuves posmus (piemēram, virzienu un drošības saliņas), kuros aizliegts iebraukt, kā arī apzīmē brauktuves malas, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Šo ceļa apzīmējuma līniju šķērsot ir aizliegts;

947. 

293. Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ar 947. vai 948. ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības arī tad, ja minētās prasības ir pretrunā ar citu ceļu horizontālo apzīmējumu prasībām.

292.28. 949. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 930. ceļa apzīmē­jumam;

949.                   930. 

292.29. 950. ceļa apzīmējums apzīmē vietu tunelī, kas paredzēta trans­portlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā;

950. 

292.27. 948. ceļa apzīmējums – pārtraukta dzeltena līnija – pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u. tml. vietās. Apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas;

948. 

293. Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ar 947. vai 948. ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības arī tad, ja minētās prasības ir pretrunā ar citu ceļu horizontālo apzīmējumu prasībām.

 

292.30. 951. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos 929. ceļa apzīmē­jumam;

951.                              929. 

292.31. 952. ceļa apzīmējums norāda maksimālā ātruma ierobežojumu;

952. 

292.32. 953. ceļa apzīmējums apzīmē ceļa numuru;

953. 

292.33. 954. ceļa apzīmējums apzīmē lidostu (lidlauku);

954. 

292.34. 955. ceļa apzīmējums apzīmē gājēju ceļu vai gājēju un velosi­pēdu ceļa gājējiem paredzēto daļu;

955. 

292.35. 956. ceļa apzīmējums apzīmē brauktuves daļu, kas paredzēta gan velosipēdu, gan pārējo transportlīdzekļu braukšanai;

956. 

292.36. 957. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu elektromobiļiem, kur ir pieejama uzlāde;

957. 

292.37. 958. ceļa apzīmējums pievērš transportlīdzekļa vadītāja uzmanību atļautā braukšanas ātruma ievērošanai;

958. 

292.38. 959. ceļa apzīmējums apzīmē vietu, kur transportlīdzekļiem aizliegts uzbraukt, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas var piespiest transportlīdzekļa vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa apturēšana nepieciešama, lai pagrieztos pa labi, pa kreisi vai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā un palaistu tos ceļu satiksmes dalībniekus, kuriem ir priekšroka.

959. 

 

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 219)

293. Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ar 947. vai 948. ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības arī tad, ja minētās prasības ir pretrunā ar citu ceļu horizontālo apzīmējumu prasībām.

947.  948. 

294. Ja, braucot pa joslu, kas apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu, trans­portlīdzekļa vadītāja priekšā vairs nav šo noteikumu 48. punktā minētā luksofora vai tas ir izslēgts, vadītājs nekavējoties pārkārtojas pa labi.

927. 

295. 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.

920.  921. 

296. Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva, transportlīdzekļa, kas veic ceļa darbus, vai citā veidā, kas norāda šo zīmju uzstādīšanas pagaidu raksturu, ir cita nozīme nekā ceļa apzīmējuma līnijām, transportlīdzekļa vadītājs ievēro pagaidu zīmju prasības.