Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

Noslēguma jautājumi

297. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 103. nr.; 2005, 100., 103. nr.; 2008, 26., 118., 178. nr.; 2009, 132., 177. nr.; 2010, 177. nr.; 2011, 48., 91., 205. nr.; 2012, 62. nr.; 2014, 179. nr.).

298. Ceļa īpašnieki (valdītāji) līdz 2018. gada 1. janvārim nomaina zīmes, kas apzīmē dzīvojamo zonu, kā arī izbraukšanu no dzīvojamās zonas ar šo noteikumu 4. pielikumam atbilstošām zīmēm. Līdz zīmju nomaiņai tiek lietotas šādas ceļa zīmes:

 
533A Dzīvojamā zona
534A Dzīvojamās zonas beigas

299. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

 
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvas 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos pārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos pārvadājumos;

2) Komisijas 2014. gada 27. februāra Īstenošanas direktīvas 2014/37/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/671/EEK par drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Direktīvas (ES) 2015/719, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss