Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

2. pielikums. Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.279
Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti
(ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze

(Pielikums MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

1. Garums:
1.1. mehāniskajiem transportlīdzekļiem (izņemot autobusus un trolejbusus) 12 m
1.2. piekabēm 12 m
1.3. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no automobiļa ar puspiekabi 16,50 m
1.4. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no automobiļa ar piekabi 18,75 m
1.5. posmainajiem autobusiem 18,75 m
1.6. divasu autobusiem 13,50 m
1.7. autobusiem, kam ir vairāk nekā divas asis 15,00 m
1.8. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no autobusa ar piekabi 18,75 m
1.9. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no traktortehnikas un divām piekabēm 18,75 m
2. Platums:
2.1. visiem transportlīdzekļiem 2,55 m
2.2. transportlīdzekļiem ar izotermisko virsbūvi, maināmām virsbūvēm vai kuri ved izotermisku konteineru 2,60 m
3. Augstums 4 m
4. Transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu sastāvam jāapgriežas riņķveida joslas robežās, kuras ārējais rādiuss ir 12,50 m, bet iekšējais rādiuss – 5,30 m
5. Attālums horizontālā plaknē no puspiekabes atbalsta–sakabes ierīces ass līdz puspiekabes aizmugurei 12 m
6. Attālums paralēli transportlīdzekļu sastāva ar piekabi garenasij no automobiļa kravas telpas vistālāk uz priekšu izvirzītā punkta līdz piekabes vistālāk uz aizmuguri izvirzītajam punktam, atņemot attālumu no automobiļa aizmugures līdz piekabes priekšai 15,65 m
7. Attālums paralēli transportlīdzekļu sastāva ar piekabi garenasij no automobiļa kravas telpas vistālāk uz priekšu izvirzītā punkta līdz piekabes vistālāk uz aizmuguri izvirzītajam punktam 16,40 m
8. Faktiskā masa:
8.1. divasu piekabēm 18 t
8.2. trīsasu piekabēm 24 t
8.3. transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no divasu automobiļa un divasu piekabes 36 t
8.4. transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no divasu automobiļa un trīsasu vai vairākasu piekabes vai trīsasu automobiļa un divasu vai vairākasu piekabes 40 t
8.5. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes vai trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes 40 t
8.6. transportlīdzekļu sastāviem, kas sastāv no traktortehnikas un divām divasu vai trīsasu piekabēm 40 t
8.7. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai maināmas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām 42 t
8.8. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai maināmas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām 44 t
8.9. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un divasu puspiekabes:
8.9.1. ja puspiekabes starpasu attālums ir 1,3 m un lielāks, bet nepārsniedz 1,8 m 36 t
8.9.2. ja puspiekabes starpasu attālums ir lielāks par 1,8 m 36 t
8.9.3. ja vilcēja faktiskā masa ir 18 t un puspiekabes, kuras starpasu attālums ir lielāks par 1,8 m, faktiskā masa ir 20 t, un ja dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums 38 t
8.10. divasu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas nav autobusi 18 t
8.11. divasu ar alternatīvu degvielu darbināmiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas nav autobusi, ja papildu svars vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai 19 t
8.12. divasu autobusiem 19,5 t
8.13. trīsasu automobiļiem 25 t
  ja trīsasu automobiļa dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un ass slodze nepārsniedz 9,5 t 26 t
8.14. trīsasu ar alternatīvu degvielu darbināmiem automobiļiem, ja papildu svars vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai 26 t
  ja trīsasu ar alternatīvu degvielu darbināma automobiļa dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un ass slodze nepārsniedz 9,5 t, ja papildu svars vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai 27 t
8.15. četrasu automobiļiem ar diviem stūrējamiem tiltiem, ja tā dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un ass slodze nepārsniedz 9,5 t 32 t
8.16. trīsasu posmainajiem autobusiem 28 t
8.17. trīsasu ar alternatīvu degvielu darbināmiem posmainajiem autobusiem, ja papildu svars vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai 29 t
9. Vienass tilta slodze:
9.1. dzītajam tiltam bez dubultriteņiem 10 t
9.2. dzītajam tiltam ar dubultriteņiem 10 t
9.3. dzenošajam tiltam 11,5 t
10. Divasu tilta asu slodzes summa:
10.1. mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir:
10.1.1. mazāks par 1 m 11,5 t
10.1.2. 1 m un lielāks, bet mazāks par 1,3 m 16 t
10.1.3. 1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m 18 t
10.1.4. 1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m un ja dzenošajai asij ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums vai ja abām dzenošajām asīm ir dubultriteņi un katras ass slodze nepārsniedz 9,5 t 19 t
10.2. piekabēm (puspiekabēm), ja starpasu attālums ir:
10.2.1. mazāks par 1 m 11 t
10.2.2. 1 m un lielāks, bet mazāks par 1,3 m 16 t
10.2.3. 1,3 m un lielāks, bet mazāks par 1,8 m 18 t
10.2.4. 1,8 m un lielāks 20 t
11. Trīsasu tilta asu slodzes summa piekabēm (puspiekabēm), ja starpasu attālums:
11.1. nepārsniedz 1,3 m 21 t
11.2. lielāks par 1,3 m, bet nepārsniedz 1,4 m 24 t
12. Transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) dzenošās(-o) ass(-u) slodze nedrīkst būt mazāka par 25 % no kopējās transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) faktiskās masas
13. Transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi attālums starp vilcēja pakaļējo asi un piekabes priekšējo asi nedrīkst būt mazāks par 3,00 m
14. Četrasu mehāniskā transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa tonnās nedrīkst būt lielāka par pieciem attālumiem metros starp tā priekšējo un pakaļējo asi
15. Attālums horizontālā plaknē starp puspiekabes atbalsta–sakabes ierīces asi un jebkuru punktu puspiekabes priekšpusē nedrīkst pārsniegt 2,04 m
16. Stāvošam autobusam uz zemes ar svītru atzīmē horizontālu sāna vertikālās pieskarplaknes projekciju, kas atrodas šā pielikuma 4. punkta minētā riņķa ārmalas pusē (posmainam autobusam abām tā daļām jālīdzinās pēc šīs svītras). Kad autobuss, kas sācis braukt taisnā virzienā, iebrauc šā pielikuma 4. punktā minētajā riņķa joslā, neviena tā daļa nedrīkst izvirzīties ārpus minētās vertikālās plaknes projekcijas vairāk kā par 0,6 m
17. Šā pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. apakšpunktā, kā arī 3. punktā minētās prasības uz autovedējiem attiecas, tiem ceļu satiksmē piedaloties bez kravas
18. Maksimālos garumus, kas noteikti šā pielikuma 1. punktā, attiecīgajā gadījumā, ievērojot šo noteikumu 194.1 punktu, un maksimālo attālumu, kas noteikts 5. punktā, var par 15 cm pārsniegt transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, tiem ceļu satiksmē piedaloties ar tukšiem 45 pēdu konteineriem vai 45 pēdu maināmām virsbūvēm, ar nosacījumu, ka attiecīgā konteinera vai noņemamās virsbūves pārvadājums pa autoceļiem ir intermodāla pārvadājuma darbības daļa, kā noteikts Autopārvadājumu likumā