Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Autoskola, kā Pārzinis apstrādā Kursanta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei.

Autoskola komunikācijā, tajā skaitā attālinātajā (izmantojot e-pastu, tālruni), identificē privātpersonu pēc diviem no, turpmāk nosauktajiem, diviem identifikatoriem:

  1.  Kursanta vārda, uzvārda un personas koda,
  2.  Noslēgtā apmācības Līguma datuma. Ja Kursants norāda nepieciešamos identifikatorus, Autoskola ir tiesīga viņu apkalpot.

Autoskolai Kursanta tālruņa numurs, e-pasta adrese un pasta adrese ir nepieciešama, lai Autoskola varētu ar Kursantu sazināties. Kā primāro saziņas veidu Autoskola izmanto e-pastu, tad tālruņa numuru. Kursanta pasta adresi Autoskola izmanto kā pēdējo iespēju saziņai ar Kursantu.

Autoskola ir tiesīga ierakstīt starp Autoskolu un Kursantu rakstveidā notiekošo komunikāciju, lai pamatotu un pierādītu personas datu apstrādes faktus.

Autoskola apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām, bez Kursanta piekrišanas, Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijai, Autoskolas instruktoram valsts pārvaldes sistēmas iestādēm un tiesībsargājošām institūcijām, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. Autoskola ir tiesīga nodot informāciju saviem sadarbības partneriem (Apstrādātājiem) šī Līguma izpildei.

Kursants, parakstot šo Līgumu, apstiprina, ka ir informēts par tiesībām iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu apstrādes, atsaucot savu sniegto piekrišanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu. Kursants apzinās, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kura pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

Autoskolai ir tiesības pieprasīt un saņemt Kursanta personas datus no trešajām personām šī Līguma un tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei.