Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

Kravas pārvadāšana

190. Pārvadājamās kravas masa un slodzes sadalījums uz asīm nedrīkst pārsniegt attiecīgā transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktos lielumus.

191. Kravu transportlīdzeklī novieto un, ja nepieciešams, nostiprina atbilstoši normatīvajos aktos par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu auto­pārvadājumos noteiktajām prasībām tā, lai krava:

191.1. neapdraudētu ceļu satiksmes dalībniekus, nenokristu un nevilktos pa ceļu;

191.2. transportlīdzekļa vadītājam neierobežotu pārredzamību;

191.3. neietekmētu transportlīdzekļa stabilitāti un neapgrūtinātu tā vadīšanu;

191.4. neaizsegtu ārējās apgaismošanas ierīces, gaismas atstarotājus, numura zīmes un pazīšanas zīmes, kā arī netraucētu uztvert signālus, ko rāda ar roku;

191.5. neradītu troksni, nesaceltu putekļus un nepiesārņotu vai nepie­gružotu apkārtējo vidi.

192. Pārvadāt kravu ar vieglo automobili tā aizmugurē, izmantojot speciāli šim nolūkam paredzētu statīvu, kas kopā ar kravu vai bez tās daļēji vai pilnīgi aizsedz ārējās apgaismošanas ierīces, gaismas atstarotājus, valsts numura vai pazīšanas zīmes, atļauts, ja statīvs aprīkots ar dublējošām ārējās apgaismošanas ierīcēm, gaismas atstarotājiem un valsts numura stiprināšanas vietu ar atbilstošu numura zīmes apgaismojumu.

193. Krava jāapzīmē atbilstoši šo noteikumu 239. punktā minētajām prasībām, ja:

193.1. priekšpusē vai aizmugurē tā izvirzīta ārpus transportlīdzekļa gabarītiem tālāk par 1 m;

193.2. platumā tā izvirzīta tālāk par 0,4 m no priekšējo vai pakaļējo gabarītlukturu ārējās malas.

194. Ja kravas automobiļu, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t, autobusu un to piekabju, kā arī transportlīdzekļu sastāvu gabarīti ar kravu vai bez tās, ar noņemamo aprīkojumu (piemēram, iekrāvēju) vai bez tā, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā minētos lielumus, atļauja braukšanai pa ceļiem jāsaņem normatīvajos aktos par lielgabarīta un smagsvara pārvadā­jumiem noteiktajā kārtībā.

194.1 Transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi var pārsniegt maksimālos garumus, kas noteikti šo noteikumu 2. pielikuma 1.1.–1.9. apakšpunktā, ja tiem ir kabīnes, kas uzlabo to aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus, vai ja tie energoefektivitātes nolūkos ir aprīkoti ar aerodinamikas ierīcēm, kas ir tipa apstiprinātas un atbilst normatīvajos aktos par mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu noteiktajam. Transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas aprīkoti ar šādām kabīnēm vai aerodinamikas ierīcēm, atbilst šo noteikumu 2. pielikuma 4. punktam un jebkāda maksimālo garumu pārsniegšana nerada šo transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu kravas garuma palielinājumu.

 

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

194.2 Aerodinamikas ierīču izmantošanā vadītājam jāievēro šādi nosacījumi:

194.1. apstākļos, kad ir apdraudēta citu ceļu satiksmes dalībnieku vai vadītāja drošība, vadītājs tās saloka, ievelk vai atvieno;

194.2. to pielietojumā pilsētu un starppilsētu ceļu infrastruktūrās ņem vērā tādu teritoriju īpatnības, kurās ātruma ierobežojums ir 50 km/h vai zemāks un kurās ir lielāka iespējamība atrasties neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem;

194.3. ja to izmantošana notiek Autopārvadājumu likumā noteiktajos intermodālajos pārvadājumos un jo īpaši gadījumos, kad tās ir ievilktas vai salocītas, tās nepārsniedz maksimālo atļauto garumu par vairāk nekā 20 cm.

 

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

195. Policijas darbinieki vai muitas amatpersonas var pieprasīt kravas automobiļu, to piekabju (puspiekabju) un autobusu gabarītu, faktiskās masas un ass slodžu pārbaudi.